„The End of International Law?” – międzynarodowa konferencja na WPiA UŁ [NASZ PATRONAT]

Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w jednodniowej konferencji międzynarodowej „THE END OF THE INTERNATIONAL LAW?”. Odbędzie się ona 27 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Portal Obserwator Międzynarodowy objął konferencję patronatem medialnym.

419377_10151196313650489_1285478541_n

Planowany jest podział konferencji na panele tematyczne obejmujące zakresem różne dziedziny prawa międzynarodowego. W czasie konferencji będziemy dyskutować o granicach prawa międzynarodowego, jego znaczeniu w świetle dynamicznego rozwoju ustawodawstwa krajowego, o tym, które obszary prawa międzynarodowego nieustannie ulegają przekształceniom, a w których nie ma poważniejszych zmian od dłuższego czasu. Pragniemy również zastanowić się nad tym, jaka obecnie jest rola traktatów multilateralnych, czy może to właśnie bilateralne umowy mają szanse na największe powodzenie i szansę zharmonizowania obrotu międzynarodowego i jaki wpływ na państwa mają działania organizacji międzynarodowych.

Proponowane obszary tematyczne:
– prawo dyplomatyczne
– prawo traktatów
– prawo dotyczące terytoriów
– prawo organizacji międzynarodowych
– rozwiązywanie sporów międzynarodowych

Językiem konferencji będzie język angielski. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł/12 euro. Wliczone są w nią m.in. materiały dla uczestników, a także publikacja pokonferencyjna w formie internetowej.

Abstrakty o objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 prosimy wysyłać na nasz adres mailowy: knpm@wpia.uni.lodz.pl. Termin nadsyłania abstraktów upływa z 31 marca 2017 r. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru najlepszych przesłanych abstraktów.

Zachęcamy do uczestnictwa, a także do udostępniania informacji o wydarzeniu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy – knpm@wpia.uni.lodz.pl

————————–————————–————————–—————–
Student Scientific Association of International Law operating at the Faculty of Law and Administration, University of Lodz is pleased to invite you to attend the international conference „THE END OF THE INTERNATIONAL LAW?”, which will take place on April 27, 2017 at the Faculty of Law and Administration, University of Lodz.

The conference will be divided into several thematic panels concerning various fields of international law. More specifically, it will look at the potential limits of international law, its significance in the light of the dynamic development of national legislation and reflect on which areas of international law are in continual transformation and which have not seen major changes for a long time. We also wish to discuss the impact of actions undertaken by international organizations on states as well as current role of multilateral treaties and bilateral agreements and decide which ones are the most likely to succeed in harmonizing international relations.

Proposed thematic areas are:
– Diplomatic law
– Law of treaties
– Regulations regarding territories
– International organizations
– International disputes settlement

The conference will be held in English. The conference fee is 50 zł / 12 euro, which includes e.g. materials for participants as well as post-conference online publication.

Abstracts no longer than one side A4 please send to our e-mail address: knpm@wpia.uni.lodz.pl. Deadline for submitting abstracts is 31 March 2017 r. The organisers reserve the right to select the best submitted abstracts.

We strongly encourage you to participate in the conference and to share information about the event.

If you have any questions, email us – knpm@wpia.uni.lodz.pl

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed