Liviu Iancu: Zrozumienie neoimperializmu w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego: niektóre propozycje Tukidydesa [ANALIZA]

Imperializm to staromodny, a nawet niezwykle oburzający termin w Rumunii, ponieważ uważa się, że jest ściśle powiązany z znienawidzoną w nowoczesności, ale wcześniej dominującą ideologią komunistyczną. Komunistyczna propaganda używała go szeroko do opisania międzynarodowego zachowania zachodnich krajów kapitalistycznych, w wyniku czego użycie terminu „imperializm” gwałtownie spadło po 1989 roku, z niewielkim odrodzeniem po 2008 roku, roku wojny rosyjsko-gruzińskiej. Spadkowi używania tego terminu towarzyszył upadek badań naukowych nad tym pojęciem.

Liviu Iancu / fot. archiwum prywatne

Autor: Liviu Iancu

Z drugiej strony, w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, posiadaczu największego imperium w historii w przeszłości oraz w Stanach Zjednoczonych, których hegemonię w systemie międzynarodowym czasami nazywają uczeni terminem „imperializm” stosuje się neutralnie zarówno przeszłości, jak i aktualnej sytuacji. Akademickie badania nad tą koncepcją rozkwitły podczas zimnej wojny i były postrzegane jako zderzenie dwóch wielkich imperiów, które rozkwitły w pierwszych dwóch dekadach po 1989 r., zostały mocno podbite przez Stany Zjednoczone i otrzymały nowy oraz znaczący zwrot po 2008 r., wraz z pojawieniem się ekspansjonizmu rosyjskiego i chińskiego.

Niestety nie znam stanu badań w byłej sowieckiej przestrzeni akademickiej, ale przypuszczam, że przynajmniej w Rosji termin ten należało szeroko stosować do opisania hegemonii Ameryki.

Albo z powodu braku odpowiednich badań, jak w przypadku rumuńskim, albo z powodu zbyt wielu i szczegółowych badań i zastosowań, jak na Zachodzie, wydaje mi się, że badanie imperializmu jest w jakiś sposób pozbawione podstawowego zrozumienia podstaw takiego zachowania. Oczywiście jest mniej więcej jasne, że imperium jest bytem politycznym, który sprawuje bezpośrednią i pośrednią dominację nad zróżnicowaną i często bardzo dużą populacją, pozwalając rdzeniowi czerpać korzyści z kilku peryferii, a imperializm to zachowanie jednostki politycznej, co pozwala mu zdobyć imperium i rządzić nim. Ale co motywuje państwa i mężów stanu do podążania ścieżką imperializmu?

Jako historyk starożytności często wolę wracać do starożytnych myślicieli, a jeśli chodzi o inspirację do zrozumienia imperializmu, nie ma lepszego pisarza niż grecki historyk Tukidydes, którego historia wojny peloponeskiej między Atenami a Spartą jest również traktatem politycznym, że dotyczy właśnie imperializmu.

Pomimo złożonych współczesnych teorii imperializmu uważam, że rozumienie przez Tukidydesa najbardziej fundamentalnych czynników napędzających to międzynarodowe zachowanie pozostaje najbardziej przekonujące. Jak ustalili niektórzy wysłannicy ateńscy, którzy wygłosili przemówienie w Sparcie, tymi czynnikami napędzającymi są: ich własne imperium i jego rozwój, strach (deos, fobos), honor (timē) i zysk (ōphelia, kerdos) (Tukidydes 1,76). Co więcej, Tukidydes podkreśla, że wojna peloponeska, wielka i niszczycielska wojna między Atenami, jej imperium i sojusznikami a Spartą, jej ligą i sojusznikami, była również spowodowana spartańskim strachem, że moc Aten będzie rosła, dopóki nie pokona Spartan (Tukidydes 1,23). Konsekwencją tego jest to, że system międzynarodowy jest miejscem, w którym „silni robią wszystko, co mogą, a słabi cierpią, co muszą” (Tukidydes 5,89). I wreszcie, co nie mniej ważne, Tukidydes wierzy w istnienie niezmiennej natury ludzkiej (physisanthrōpōn), co sprawia, że prawa te są bardziej aktualne niż kiedykolwiek, nawet 2500 lat później.

Teraz, jeśli wrócimy do regionu między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i porozmawiamy o imperializmie lub neoimperializmie, pierwszym obrazem, który można by narysować w naszych umysłach, byłby obraz szeregu słabych byłych państw radzieckich – Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich – zagrożonych przez rewizjonistyczną Federację Rosyjską, osłabioną po 1989 roku, ale wciąż silniejszą niż wszystkie inne byłe republiki radzieckie, która chciałaby ożywić imperium radzieckie, którego była rdzeniem.

Jednak sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. W rzeczywistości od 1989 r. cała była komunistyczna Europa Wschodnia, w tym Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria, a nie tylko byłe republiki radzieckie, stanowiła próżnię władzy wewnętrznej i zewnętrznej, zagrażającą pokojowi i stabilności w regionie. Dlatego też, ta próżnia władzy musiała zostać wypełniona, a jedynym realnym rozwiązaniem była jej częściowa integracja z zachodnimi strukturami: zdominowaną przez Stany Zjednoczone Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i Unią Europejską, która stopniowo prześlizguje się pod silnymi wpływami Niemiec, przynajmniej w Europie Wschodniej, przez ostatnie 30 lat. Czy te procesy integracyjne można uznać za imperialne? Być może dlatego, że służą przede wszystkim interesom swoich przywódców, a dobrowolne podporządkowanie słabych państw imperialnym formom kontroli nie jest niczym nowym. Czy były to typowe ruchy cesarskie mające na celu kontrolowanie terytoriów? Nie, nie były, ponieważ dzisiaj suwerenność nad terytorium jest bezużyteczna bez innych rodzajów suwerenności, takich jak suwerenność gospodarcza.

Ekspansja Zachodu na Europę Wschodnią była napędzana strachem – obawą strachem przed niestabilnością i odrodzeniem Związku Radzieckiego – a także zyskami, zwłaszcza w przypadku UE pod przywództwem Niemiec. Wyobraźmy sobie niemiecki przemysł samochodowy bez fabryk na Węgrzech, w Czechach lub na Słowacji! Kryzys koronawirusa pokazał również, jak osoby z Europy Wschodniej stali się ważnymi pracownikami w Europie Zachodniej w ciągu zaledwie dziesięciu lat: w rzeczywistości są oni określani w dokumentach europejskich jako „kluczowi pracownicy”.

Jednak zachodni „DrangnachOsten” stał się głównym czynnikiem przyczyniającym się do ożywienia bardziej tradycyjnego rosyjskiego imperializmu. Jak w całej swojej historii, jak umiejętnie pokazał Długi Telegram Kennana, ostre poczucie niepewności wynikające z otwartego położenia geograficznego doprowadziło do tego, że zorientowane na centrum Moskwy próbowało rozszerzyć swoją kontrolę, aby dotrzeć do bezpieczniejszych granic. Dlatego, jak zawsze, głównym czynnikiem współczesnego imperializmu rosyjskiego jest oczywiście strach, którego główną i charakterystyczną bronią w jego bezpośrednim sąsiedztwie są tzw. „zamrożone konflikty”. Strach przed zjednoczeniem Rumunii i Mołdawii doprowadził do faktycznej secesji Naddniestrza, obawy przed akcesją Gruzji do NATO doprowadziło de facto do niepodległości Abchazji i Osetii Południowej, a wreszcie, co najważniejsze, strachu przed Ukrainą, kluczowym krajem w regionie pomiędzy Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jak słusznie zauważył Zbigniew Brzeziński, możliwość potencjalnego przystąpienia Ukrainy do UE doprowadziło do aneksji Krymu i utworzenia tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki. Aby zrozumieć rosyjski neoimperializm, warto wskazać, że honor jest pierwszym (obsesja Rosji na punkcie bycia uważaną za wielką potęgę, a także jej mściwe poczucie, że została oszukana przez mocarstwa zachodnie i zmuszona do porzucenia imperium sowieckiego), a zysk jest dopiero na drugim i trzecim miejscu.

Jeśli chodzi o porównanie rosyjskiego neoimperializmu z zachodnimi procesami integracyjnymi / imperialistycznymi, zwłaszcza w regionie między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, widzimy wyraźną różnicę. Ze względu na dylemat bezpieczeństwa Rosja musi podjąć większe wysiłki w celu uzyskania bezpośredniej kontroli terytorialnej w regionie, co upodabnia jej neoimperializm do zwykłych form imperializmu XIX wieku. Ponadto neoimperialne wysiłki Rosji, mające na celu kontrolę terytorialną i oparte w dużej mierze na często brutalnym przymusie, ujawniają słabość państwa rosyjskiego, przynajmniej w porównaniu z zachodnimi projektami integracyjnymi, do których państwa regionu dobrowolnie przyłączają się. Oczywiście istnieje słabość geograficzna Rosji, o której już wspomniano, ale także ogólna słabość modelu rosyjskiego państwa i społeczeństwa, która nie może przekonać mniejszych graczy w regionie: należy ich zmusić, aby nie przystępowali do zachodnich struktur integracyjnych. Rosyjskie konstrukty integracyjne, takie jak Unia Euroazjatycka, są inicjowane tylko jako mniejsze zagrożenie dla ich reżimu politycznego, jak w przypadku Białorusi, lub jako konsekwencja zupełnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, jak w przypadku Armenii.

Byłoby interesujące zobaczyć, jaki będzie długofalowy wpływ tego rodzaju neoimperializmu na zachodnie procesy integralno-imperialne w regionie. Dla Stanów Zjednoczonych, jako wyspiarskiego mocarstwa poza Eurazją, geopolityczny strach przed odnowionym Imperium Rosyjskim, jego hegemonią nad Europą Wschodnią i być może sojusznikiem Niemiec, będzie głównym czynnikiem umacniania ich obecności w regionie, a nawet budowania nowych struktur integracyjnych, jak np. inicjatywa Trójmorza. Dla Niemiec, których dwudziestowieczny koszmar wywołała wojna na dwóch frontach z Francją (do której dołączyli jej anglosascy sojusznicy) i Rosją, dziś wydaje się, że taką sytuację gwarantuje wieloletnia współpraca z Francją w ramach UE. Dopóki więzi niemiecko-francuskie są silne, a UE działa prawidłowo, Niemcy nie są w stanie wyczuć zagrożenia i mogą wybierać konfrontacyjne lub wspólne podejście do Rosji w Europie Wschodniej. Poza lękiem strachu, ale konsekwentnym dążeniem do osiągnięcia zysków poza konfliktami, Berlin wydaje się dążyć do osiągnięcia równowagi między wielkimi potęgami na Bałtyku i Morzu Czarnym, szukając korzyści ekonomicznych i łagodząc rosyjskie (i w mniejszym stopniu amerykańskie) obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Nowym i nieprzewidywalnym czynnikiem będzie chiński neoimperializm, który w regionie jest teraz napędzany przez honor (rosnące pragnienie uznania na całym świecie za supermocarstwo) i zyski gospodarcze. Próby Chin, aby wejść do regionu jako główny gracz, zarówno dla wschodnioeuropejskich członków UE, jak i byłych państw radzieckich w Europie, nie są obecnie przekonujące. Chociaż niektóre małe państwa w regionie z pewnością postrzegają Chiny jako dobrego partnera gospodarczego, biorąc pod uwagę fakt, że nie mogą one stanowić normalnego zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, nadal są osobami z zewnątrz, ponieważ nie mogą zapewnić innego rodzaju wsparcia, jakiego potrzebują dla tych mniejszych państw, a zatem działania w tym regionie są z dużą podejrzliwością postrzegane przez obecne tu tradycyjne państwa imperialne.

W regionie nie ma obecnie państwa, które mogłoby wzbudzić imperialistyczne nadzieje i zachowania z dwóch powodów: nie są one odpowiednie dla Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych oraz ponieważ każdy niezależny proces integracyjny prowadzony przez państwo w regionie będzie postrzegany jako groźba innym małym krajom w regionie, podobnie jak próba utworzenia przez Polskę konfederacji po I wojnie światowej. Lokalne procesy integracyjne mogą być jednak lepiej postrzegane w regionie, o ile podążają za wielkoskalowymi procesami prowadzonymi przez UE i USA, a stara się o to w tej chwili Polska, najpotężniejsze państwo między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Ponownie najważniejszym powodem jest strach: deklarowany strach przed rosyjskim neoimperializmem – patrz: Strategie bezpieczeństwa narodowego i obrony Polski – uzupełnia niezapowiedziany strach przed ewentualnym odrodzeniem sojuszu rosyjsko-niemieckiego w połowie XX wieku.

Mam nadzieję, że nawet tak krótki przegląd tendencji neoimperializmu rozwijających się w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, napisany z punktu widzenia Tukidydesa, może pokazać wielkie zalety korzystania z narzędzi analitycznych zaproponowanych przez tego wielkiego greckiego historyka i myśliciela politycznego oraz zapewnić większą jasność politycznym procesy zachodzące obecnie w Europie Wschodniej. Pokój, stabilność i współpraca mogą wiele zyskać w regionie, jeśli mężowie stanu Europy Wschodniej, Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych będą wystarczająco mądrzy, aby złagodzić strach, uniknąć niszczenia honoru i rozdzielić satysfakcjonujące zyski dla wszystkich.

Liviu Iancu – rumuński politolog, dyrektor „Association Eurocentrica”, redaktor portalu informacyjnego „EuroPunkt.ro” (Rumunia)

Artykuł powstał na bazie referatu, wygłoszonego przez Autora podczas konferencji międzynarodowej online „Neoimperializm między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Demokratyzacji i Rozwoju z Kijowa, Centrum Narracji Politycznych Demokracji z Czerniowców (Ukraina), Iwano-Frankiwską Akademię Iwana Zlotoustego z Iwano-Frankiwska (Ukraina) oraz Instytut Polityki Światowej z Kijowa (19 czerwca 2020 r.). Portal Obserwator Międzynarodowy był patronem medialnym tego wydarzenia.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed